Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Zobacz więcej

Specjalizacje

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc w relacjach podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych z organami administracji publicznej i samorządu terytorialnego, a dotyczących w szczególności prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki nieruchomościami, prawa drogowego, prawa transportowego - sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej, sporządzanie skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; - postępowanie przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym; - reprezentacja przed Urzędami i organami administracji publicznej, w tym organami podatkowymi i budowlanymi.

Prawo pracy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze z zakresu prawa pracy - sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy i roszczeń z tym związanych, ustalenie istnienia stosunku pracy; - sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy; - ochrona przed roszczeniami dotyczącymi mobbingu czy dyskryminacji
, - reprezentacja w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji , na terenie całego kraju, a także negocjacje ugodowe

Praktyka karna

Kancelaria udziela wszechstronnej pomocy w postępowaniach karnych i karnych gospodarczych na każdym stadium procesu karnego, zarówno podejrzanym / oskarżonym, jak również osobom / podmiotom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa. Kancelaria świadczy pomoc i rekomenduje określone działania w sposób indywidualny dla każdego przypadku, tak by przedsiębrane czynności skutkowała efektywność i celowość, zgodnie z potrzebami i interesami procesowymi Klienta.

• obrona oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję lub prokuraturę;
• obrona oskarżonego przed sądem;
• reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym (warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary);
• reprezentowanie osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym;
• reprezentowanie osób poszkodowanych w postępowaniu sądowym (oskarżyciel posiłkowy);
• dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki i naprawienia szkody w postępowaniu karnym

Prawo gospodarcze

Kancelaria oferuje pomoc w prowadzeniu wszelkiego rodzaju sporów powstałych w związku z działalnością gospodarczą na każdym etapie, a w szczególności na etapie postępowań mediacyjnych, przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym, przed organami i sądami administracyjnymi oraz w ramach postępowań polubownych i arbitrażowych.

- stała obsługa prawna przedsiębiorców, w tym doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej, udział w negocjacjach umów, obsługa zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, doradztwo prawne w zakresie prawa pracy;
- zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, rejestracja zmian w KRS;
- windykacja należności;
- prowadzenie postępowania upadłościowego, składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
- postępowanie upominawcze i nakazowe;
- sprawy o zapłatę, spory wynikłe z wykonania umów, postępowanie odszkodowawcze;
- sprawy z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, czynów nieuczciwej konkurencji.

Praktyka cywilna

Kancelaria zajmuje się również szeroko rozumianą praktyką cywilną w ramach której reprezentuje swoich Klientów w sprawach o roszczenia związane z niewykonaniem/nienależytym wykonaniem umów, ochronę dóbr osobistych, ochronę prawa własności nieruchomości lub posiadania, a także sprawach odszkodowawczych.

- sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę między innymi za doznany uszczerbek na zdrowiu, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd medyczny, posadowienie na nieruchomościach słupów energetycznych, instalacji gazowych i wodociągowych, bezzasadne pozbawienie wolności, śmierć osób najbliższych;
- prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek;
- sprawy o zapłatę, postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych;
- prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, rozgraniczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, sprawy wieczysto księgowe, sprawy o eksmisję;
- postępowanie upominawcze i nakazowe;
- postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, wniosków egzekucyjnych, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym.
• pomoc prawna w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzaniu testamentów, w tym w dokonywaniu zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczaniu,
• postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
• ustalanie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe,
• pomoc prawna przy przyjmowaniu lub odrzucaniu spadku,
• postępowania o dział spadku,
• dochodzenie zachowku oraz roszczeń zapisobierców,
• kwestionowanie ważności testamentu,
• postępowania o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
• umowy dotyczące spadku

Prawo rodzinne:

Kancelaria specjalizuje się w reprezentacji procesowej w sprawach o rozwód i separację, w sprawach o podział majątku wspólnego, dochodzeniu i egzekwowaniu alimentów, w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej – wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienia, ograniczenia i rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka oraz w sprawach dotyczących ustalania, wykonywania i egzekwowania kontaktów z dziećmi, jak również wspiera Klientów we wszystkich innych sprawach rodzinnych i opiekuńczych, takich jak: umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy), rozstrzyganie w sprawach zarządu majątkiem dziecka, przysposobienie (adopcja), opieka i piecza zastępcza czy ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka.

- sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;
- sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;
- postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej nieletnich;
- sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Dyżur aresztowy

W przypadku dokonania przez organy postępowania karnego (Policję, Centralne Biuro Śledcze Policji, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub inny organ) zatrzymania osoby (członka rodziny, partnera, znajomego albo innej osoby) lub zastosowania tymczasowego aresztowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa niezwykle istotne jest szybkie i profesjonalne działanie ustanowionego do obrony tej osoby adwokata. Ponieważ już pierwsze czynności procesowe podjęte z udziałem osoby zatrzymanej lub tymczasowo aresztowanej mogą nieść brzemienne w skutkach następstwa procesowe dla tej osoby, kluczowa jest pomoc adwokata od pierwszych chwil po zatrzymaniu lub tymczasowym aresztowaniu, a zmierzająca do wyeliminowania lub ograniczenia negatywnych konsekwencji prawnych możliwych do zastosowania przez sąd karny. +48 501 127 217

Dane adresowe kancelarii

ul. Drzymały 4/4
40-059 Katowice
Umów się na konsultację prawną w mojej kancelarii korzystając z formularza Formularz kontaktowy