Dyżur Aresztowy

ZOBACZ WIĘCEJ

DYŻUR ARESZTOWY

Zobacz więcej

SPECJALIZACJE

Zobacz więcej

PRAWO RODZINNE

Kancelaria specjalizuje się w reprezentacji procesowej w sprawach o rozwód i separację, w sprawach o podział majątku wspólnego, dochodzeniu i egzekwowaniu alimentów, w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej – wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienia, ograniczenia i rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka oraz w sprawach dotyczących ustalania, wykonywania i egzekwowania kontaktów z dziećmi, jak również wspiera Klientów we wszystkich innych sprawach rodzinnych i opiekuńczych, takich jak: umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy), rozstrzyganie w sprawach zarządu majątkiem dziecka, przysposobienie (adopcja), opieka i piecza zastępcza czy ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka.

PRAKTYKA CYWILNA

Kancelaria zajmuje się również szeroko rozumianą praktyką cywilną w ramach której reprezentuje swoich Klientów w sprawach o roszczenia związane z niewykonaniem/nienależytym wykonaniem umów, ochronę dóbr osobistych, ochronę prawa własności nieruchomości lub posiadania, a także sprawach odszkodowawczych.

PRAKTYKA KARNA

Kancelaria udziela wszechstronnej pomocy w postępowaniach karnych i karnych gospodarczych na każdym stadium procesu karnego, zarówno podejrzanym / oskarżonym, jak również osobom / podmiotom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa. Kancelaria świadczy pomoc i rekomenduje określone działania w sposób indywidualny dla każdego przypadku, tak by przedsiębrane czynności skutkowała efektywność i celowość, zgodnie z potrzebami i interesami procesowymi Klienta.

PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria oferuje pomoc w prowadzeniu wszelkiego rodzaju sporów powstałych w związku z działalnością gospodarczą na każdym etapie, a w szczególności na etapie postępowań mediacyjnych, przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym, przed organami i sądami administracyjnymi oraz w ramach postępowań polubownych i arbitrażowych.

Kontakt

Godziny urzędowania Kancelarii:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - godz. 9.00 - 18.00
środa - godz. 9.00 - 15.00

Grzegorz Woźniak, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoją pracę magisterską, napisaną pod patronatem prof. zw. dr hab. Wojciecha Popiołka zatytułowaną „Umowy konsumenckie zawierane za pomocą urządzeń elektronicznych” obronił  z wynikiem bardzo dobrym.

Porady prawne

Zatrzymanie prawa jazdy przez Policję za wykroczenie drogowe Zobacz odpowiedź

Zadaj pytanie prawne

Umów się na konsultację prawną w mojej kancelarii korzystając z formularza Formularz kontaktowy